Privacybeleid - On m'a volé

Privacybeleid

 1. Algemeen

  1. Bij gebruik van de internetsite https://www.onmavole.be of van de app ONMAVOLE (hierna de «online diensten» genoemd), verzamelt en verwerkt de heer Michael BENEUX met maatschappelijke zetel in de Boulevard Emile DELAVELEYE 183 in 4020 LUIK, ingeschreven in de KBO onder nummer 0700.753.239, (hierna « ONMAVOLE.BE » genoemd)., persoonlijke gegevens van de gebruiker (hierna «de gebruiker» genoemd).

   ONMAVOLE.BE verwerkt persoonlijke gegevens in toepassing van en in overeenstemming met verordening (EG) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/CE (hierna « AVG » genoemd) en de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

   Onder persoonsgegevens verstaat deze privacy policy alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of geïdentificeerd kan worden; als «identificeerbare persoon» wordt elke natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder via verwijzing naar een identificatiecode, lokalisatiegegevens, een online identificatie of één of meerdere specifieke elementen die gebonden zijn aan zijn fysieke, economische, culturele of sociale identiteit, geïdentificeerd kan worden.

   Door gebruik te maken van de onlinediensten erkent de gebruiker dat hij deze privacy policy ter kennis heeft genomen en zonder enig voorbehoud aanvaardt.
  2. De persoon die binnen ONMAVOLE verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is de heer Michael BENEUX.

   Hij kan als volgt gecontacteerd worden:
   • Van maandag tot vrijdag van 09 tot 17 uur
   • Telefoon: +32(0)497159767
   • E-mail : info@onmavole.be
  3. Hier vindt u een formulier voor al uw vragen met betrekking tot privacy.
 2. De verwerking van persoonsgebonden gegevens van de gebruiker

  1. Deze privacy policy heeft in overeenstemming met de AVG tot doel om een beter begrip te hebben van:
   • de verwerking van persoonsgebonden gegevens nodig voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen ONMAVOLE.BE en de gebruiker die toegelicht wordt in artikel 3 van de privacy policy;
   • de verwerking van persoonsgebonden gegevens gebaseerd op het gewettigd belang van ONMAVOLE.BE (nader omschreven in artikel 4 van de privacy policy);
   • de verwerking van persoonsgebonden gegevens waarvoor de voorafgaande, vrije en uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist is volgens de in artikel 5 nader omschreven doelstellingen.

   De gebruiker garandeert dat de gegevens en de informatie die hij aan ONMAVOLE.BE heeft overgemaakt, correct en actueel zijn.

  2. ONMAVOLE.BE behandelt persoonsgebonden gegevens op een ten opzichte van de betreffende gebruiker toegelaten, loyale en transparante manier. De persoonsgebonden gegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden verzameld en worden in geen geval nog bijkomend verwerkt op een manier die onverzoenbaar is met deze doelstellingen.

   ONMAVOLE.BE verwerkt persoonsgebonden gegevens die gepast en relevant zijn en die beperkt zijn tot dat was nodig is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor ze verwerkt worden.

   ONMAVOLE.BE verbindt zich ertoe dat de verwerkte gegevens exact zijn en indien nodig geactualiseerd worden. Alle redelijke maatregelen worden getroffen opdat persoonsgebonden gegevens die met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden onjuist zijn, geschrapt of onverwijld gecorrigeerd worden.

 3. Verwerking voor de uitvoering van de contractuele relaties tussen ONMAVOLE.BE en de gebruiker

  1. ONMAVOLE.BE verwerkt persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de hierboven beschreven legitieme doelstellingen. Voor deze door ONMAVOLE.BE doorgevoerde verwerking van persoonsgebonden gegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met artikel 6.1.f) en 10 van de AVG niet vereist.
  2. De verwerkte persoonsgebonden gegevens zijn:
   • gegevens nodig voor de inschrijving voor de onlinediensten en het aanmaken van een account zoals naam, voornaam, geboortedatum, taal, postadres, paswoord, e-mailadres en contactgegevens van de gebruiker in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1.1;
   • door de gebruiker aan ONMAVOLE.BE in het kader van de uitvoering van het tussen ONMAVOLE.BE en de gebruiker afgesloten contract in toepassing van de algemene voorwaarden overgemaakte documenten, stukken, foto’s, e-mails, correspondentie, enz.;
   • Informatie die tussen ONMAVOLE.BE en de gebruiker uitgewisseld kan worden via elektronische weg of in het kader van een aankoop via de onlinediensten;
   • de bankgegevens van de gebruiker die betrekking hebben op financiële verrichtingen die via de onlinediensten verlopen;
   • informatie met betrekking tot de toegang tot de onlinediensten en de navigatie op de website.
  3. De verwerking omvat het verzamelen, registreren, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken en het samenbrengen van persoonsgebonden gegevens zoals beschreven in artikel 3.2.
  4. ONMAVOLE.BE verwerkt de in artikel 3.2 beschreven persoonsgebonden gegevens met de hiernavolgende doelstellingen:
   • het beheer van de inschrijvingen en de accounts van de gebruikers;
   • het beheer van betalingen en facturen;
   • om de behoeften van de gebruiker te bepalen en hoogwaardige diensten te leveren voor die behoeften waarvoor de gebruiker een beroep doet op de diensten van ONMAVOLE.BE.
 4. Verwerking op basis van een gewettigd belang van ONMAVOLE.BE

  1. ONMAVOLE.BE heeft een gewettigd belang in de zin van punt 6 f) van de AVG om persoonsgebonden gegevens van de gebruiker voor de volgende doeleinden te verwerken:
   • het informeren van de gebruiker over de diensten die ONMAVOLE.BE voorstelt;
   • publiciteit en marketing, met inbegrip van het versturen van gedrukte of elektronische newsletters van ONMAVOLE.BE of diens partners;
   • het uitvoeren van statistisch, tevredenheids- en marktonderzoek;
   • het uitnodigen voor evenementen die ONMAVOLE.BE organiseert of sponsort (seminaries, cocktails, culturele evenementen, enz.).

   Deze gegevens worden automatisch in het in artikel 6.1. beschreven register opgeslagen.

  2. De verwerkte persoonsgebonden gegevens zijn:
   • naam en voornaam van de gebruiker, diens e-mailadres of diens postadres;
   • het oordeel van de klant over de geleverde diensten.
  3. De verwerking omvat het consulteren, organiseren, gebruiken en verzamelen van persoonsgebonden gegevens zoals beschreven in artikel 4.2.
  4. De verwerking heeft het volgende gewettigde belang van ONMAVOLE.BE tot doel:
   • het promoten van de diensten die ONMAVOLE.BE aan de gebruikers aanbiedt;
   • het kennen van de tevredenheidsgraad van de gebruikers met de bedoeling om de geleverde diensten te verbeteren.

   ONMAVOLE.BE doet ook automatische verwerking van de volgende persoonsgebonden gegevens:

   • Wanneer vanaf de FACEBOOK-pagina van ONMAVOLE.BE op de website genavigeerd wordt, houdt deze pagina bepaalde persoonsgebonden gegevens van het FACEBOOK-account van de betreffende gebruiker bij (meer bepaald voornaam, familienaam, foto, e-mailadres en aantal vrienden op Facebook). Dit gebeurt in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van FACEBOOK;
   • Wanneer de gebruiker reageert met gebruikmaking van de functionaliteiten die op de sociale netwerken worden aangeboden, zoals de functie “vind ik leuk” van FACEBOOK;
   • Wanneer de gebruiker de website bezoekt, verzamelt ONMAVOLE.BE bepaalde «bezoekersinformatie». Dit zijn persoonsgebonden gegevens zoals het IP-adres, verbindingsgegevens, het type en de versie van de gebruikte internetnavigator, het type en de versie van de plugins van de navigator, het gebruikssysteem en het gebruiksplatform, gegevens met betrekking tot de navigatieroute op het internet, in het bijzonder de toegang tot verschillende URL-pagina’s van de site, de inhoud die de gebruiker bezoekt of raadpleegt, de gebruikte zoekwoorden, de download-errors, de duur van een bezoek aan bepaalde pagina’s, de reclame-ID van het toestel waarmee toegang tot de website verkregen wordt, de interactie met de website. Als één van de technologieën om deze informatie te verzamelen, maakt ONMAVOLE.BE gebruik van cookies zoals verder toegelicht in artikel 7.
   • Eveneens verzameld worden persoonsgebonden gegevens voor statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van de onlinediensten (aantal bezoeken, inschrijvingen, bevelen, …).
 5. Verwerking van persoonsgebonden gegevens waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is

  1. Door gebruik te maken van de onlinediensten, d.w.z. door zijn bezoek aan de website onmavole.be of door het downloaden en gebruiken van de app, geeft de gebruiker blijk van zijn vrijwillige, specifieke, duidelijke en eenduidige wens om ONMAVOLE.BE uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor het verwerken van persoonsgebonden gegevens zoals bedoeld in artikels 3 en 4 van de privacy policy, voor de daar nader omschreven doeleinden en in overeenstemming met de AVG en met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgebonden gegevens, alsook binnen de beperkingen zoals vastgelegd in deze Privacy Policy

   De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken en dient daartoe contact op de nemen met de in artikel 1.2 genoemde verantwoordelijke.

  2. Wanneer ONMAVOLE.BE de persoonsgebonden gegevens van de gebruiker wil gebruiken voor andere doeleinden dan die die in artikel 3 en 4 van deze Privacy Policy beschreven staan, dient ONMAVOLE.BE erop toe te zien dat de vrijwillige, specifieke, duidelijke en eenduidige toestemming van de gebruiker om de persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de AVG te verwerken, verleend werd.
 6. Verplichting tot het voeren van een register

  1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is ONMAVOLE.BE verplicht om een register te voeren van verwerkingsactiviteiten. Dat register moet te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van ONMAVOLE.BE worden beheerd.
  2. Dit register bevat de volgende informatie:
   • een beschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking;
   • een beschrijving van de categorieën van betrokken personen en van de categorieën van persoonsgebonden gegevens;
   • de categorieën van bestemmelingen aan wie de persoonsgebonden gegevens werden of zullen worden bekendgemaakt, met inbegrip van de bestemmelingen in derde landen of in internationale organisaties;
   • de termijnen die voorzien zijn voor het wissen van de verschillende gegevenscategorieën;
   • een algemene beschrijving van de technische veiligheidsmaatregelen;
   • een register van eventuele incidenten.
 7. Het bewaren van gegevens en de duur van deze bewaring

  1. ONMAVOLE.BE bewaart de persoonsgebonden gegevens van de gebruiker in een vorm die, mits gebruik van gepaste en beveiligde middelen, de identificatie van de gebruiker toelaat.
  2. De persoonsgebonden gegevens van de gebruiker worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan de tijd die nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze bewaard worden. Concreet worden de persoonsgebonden gegevens tot twee (2) jaren na de laatste door de gebruiker uitgevoerde bewerking bij ONMAVOLE.BE bewaard. Behoudens andersluidend verzoek van de gebruiker worden de gegevens daarna uit de bestanden van ONMAVOLE.BE gewist.
 8. Informatie, recht op toegang, rechtzetting en bezwaar

  1. Wanneer persoonsgebonden gegevens met betrekking tot de gebruiker verzameld worden, stelt ONMAVOLE.BE op het ogenblijk dat de betreffende gegevens verkregen werden, de volgende informatie ter beschikking:
   • de identiteit en de coördinaten van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
   • de coördinaten van de toezichthouder voor de gegevensverwerking;
   • de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgebonden gegevens bestemd zijn alsook de juridische basis voor de verwerking;
   • de bestemmelingen of de categorieën van bestemmelingen van de persoonsgebonden gegevens indien van toepassing.
  2. De gebruiker kan te allen tijde alle in artikel 8.1 genoemde informatie opvragen mits gebruikmaking van de modaliteiten zoals vermeld in artikel 1.2.; ONMAVOLE.BE dient binnen één maand aan dit verzoek om informatie te voldoen, behoudens bijzondere omstandigheden.
  3. De gebruiker wiens gegevens verzameld werden kan te allen tijde aan ONMAVOLE.BE vragen om toegang te verkrijgen tot de informatie die hem betreft en die ONMAVOLE.BE bewaart. Hij kan de actualisering of de rechtzetting verlangen van informatie die verkeerd of onvolledig zou zijn of hij kan vragen om persoonsgebonden gegevens binnen de kortst mogelijke termijn te wissen. Indien mogelijk informeert ONMAVOLE.BE de betreffende gebruiker over deze rechten.
  4. De gebruiker heeft het recht om een kopie van de verwerkte persoonsgebonden gegevens te ontvangen. ONMAVOLE.BE kan een redelijke betaling vragen voor administratieve kosten voor elke aangevraagde bijkomende kopie.
  5. De gebruiker kan een beperking van de verwerking van persoonsgebonden gegevens verkrijgen wanneer:
   • de gegevens onjuist zijn;
   • de verwerking ongeoorloofd is;
   • ONMAVOLE.BE de gegevens niet meer nodig heeft om ze te verwerken.
  6. De gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen of hij kan zich tegen elke geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens, zoals tegen profileren, verzetten, door gerechtvaardigde redenen aan te voeren, voor zover dit het ONMAVOLE.BE niet onmogelijk maakt om de vervulling van zijn verplichtingen te bemoeilijken of tegen zijn gewettigde belangen ingaat.
  7. De gebruiker kan zich in voorkomend geval altijd tegen de verwerking van zijn persoonsgebonden gegevens voor marketingdoeleinden door ONMAVOLE.BE verzetten, ook tegen verwerking in de toekomst.
  8. De gebruiker heeft het recht om de persoonsgebonden gegevens die hij aan ONMAVOLE.BE ter beschikking gesteld heeft in een gestructureerd formaat te ontvangen. Dit formaat moet courant zijn en door een computer gelezen kunnen worden. De gebruiker heeft eveneens het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking over te maken, zonder dat ONMAVOLE.BE zich daartegen kan verzetten.
  9. De gebruiker kan gebruik maken van de rechten voorzien in artikels 8.1 tot 8.8 en dient daartoe contact op te nemen met ONMAVOLE.BE via de coördinaten vermeld in artikel 1.2.
 9. Verantwoordelijkheid van ONMAVOLE.BE – Onderaannemer

  1. ONMAVOLE.BE garandeert dat de verwerking van de persoonsgebonden gegevens van de gebruiker toegelaten en gepast is en met de vereisten van de AGV en de toepasbare Belgische wetgeving in overeenstemming is.
  2. ONMAVOLE.BE heeft alle gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen opdat de verwerking van persoonsgebonden gegevens in overeenstemming is met de AVG. Deze maatregelen omvatten in het bijzonder de pseudonimisering en de beperking van de gegevens. Bijgevolg worden enkel gegevens verwerkt die voor het bereiken van de doeleinden van ONMAVOLE.BE vereist zijn.
  3. Wanneer de gegevensverwerking door een onderaannemer gebeurt, waakt ONMAVOLE.BE erover dat deze voldoende garanties biedt voor het ontplooien van gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verwerking in overeenstemming met de vereisten van de AVG te laten verlopen en dat hij de bescherming van de betreffende gebruiker kan garanderen. De door een onderaannemer uitgevoerde verwerking beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 28 van de AVG.
 10. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  1. ONMAVOLE.BE maakt gebruik van alle redelijke middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgebonden gegevens te garanderen. De gegevens worden zodanig verwerkt dat de veiligheid van de persoonsgebonden gegevens gegarandeerd is, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of verboden verwerking, verlies, wissen of onvoorziene beschadiging. Dat gebeurt met behulp van gepaste technische of organisatorische maatregelen.
  2. In voorkomend geval gaat ONMAVOLE.BE, daarbij geholpen door de toezichthouder voor gegevensbescherming, over tot een effectbeoordeling wanneer de verwerking aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor de gebruiker.

   De gegevens worden niet aan derden overgemaakt die geen partner van ONMAVOLE.BE zijn, behalve indien:

   • dat nodig blijkt voor het leveren van de onlinediensten door ONMAVOLE.BE;
   • wanneer een dergelijke gegevensoverdracht door de wet, een juridische overheid of een administratieve overheid verlangd wordt.
  3. ONMAVOLE.BE verbindt zich ertoe om, wanneer zich een veiligheidsprobleem voordoet met betrekking tot de veiligheid van de verwerkte gegevens, het incident zo snel mogelijk kenbaar te maken aan autoriteit voor gegevensbescherming, ten laatste echter binnen de 72 uur indien de AVG dat vereist. Indien nodig informeert ONMAVOLE.BE ook de bettreffende gebruiker.

   De gebruiker wordt erover geïnformeerd en stemt er mee in dat de verzamelde persoonsgebonden gegevens worden overgemaakt aan partners en leveranciers van ONMAVOLE.BE, in het bijzonder wanneer de gebruiker ervoor kiest om via de onlinediensten van de diensten van dergelijke partners gebruik te maken.

   Een partner wordt in de zin van de AVG niet als een onderaannemer beschouwd. ONMAVOLE.BE wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens van de gebruiker door een partner die voor eigen naam en voor eigen rekening zijn eigen diensten levert.

  4. De gebruiker verklaart ten slotte dat hij ervan op de hoogte is en ermee instemt dat derde ondernemingen occasioneel bepaalde gegevens verwerken in het kader van technische diensten die nodig zijn om een correctie werking en actualisering van de onlinediensten of andere ondersteunende functies, netwerken of informatietools van ONMAVOLE.BE te verzekeren.
 11. Navigatie-informatie en gebruik van cookies

  1. ONMAVOLE.BE kan bepaalde "bezoekersinformatie " verzamelen en bewaren die betrekking heeft op de gebruikers van de onlinediensten. Dat zijn gegevens zoals bijvoorbeeld de naam van het domein en het adres van de hostcomputer van waaraf de gebruikers toegang hebben tot het internet, het Internet Protocol-adres (IP) van de gebruikte computer, het datum en het tijdstip van het bezoek en de URL vanaf waar de bezoekers toegang hebben verkregen tot de onlinediensten.

   Deze navigatie-informatie wordt niet gekoppeld aan gegevens die het mogelijk maken om de bezoekers te identificeren en ze wordt na een bepaalde termijn gewist.

  2. De navigatie-informatie wordt via de volgende cookies verzameld :

   Naam van cookie Vervalduur Omschrijving Type
   on_ma_vole_session 1 uur Geeft de internetgebruiker toegang tot de site. Technische cookie
   omv_popup_main_consent 365 dagen Verhindert het ongepast openen van het hoofd-pop up welkomvenster. Technische cookie
   laravel_cookie_consent 365 dagen Verhindert het ongepast openen van de acceptatiebanner voor cookies. Technische cookie
   XSRF-TOKEN 1 uur Beveiliging van formulieren op de site. Technische cookie
   _ga 2 jaren Voor bezoekersstatisiteken over de site. Bezoekcookie
   _ga_[xxx…x] 2 jaren Voor bezoekersstatisiteken over de site. Bezoekcookie
   remember_web_[xxx…x] 5 jaren Wanner hij « Herinner mij » aanvinkt wanneer hij verbinding maakt, wordt de internetgebruiker bij zijn volgende bezoek via dezelfde webnavigator automatisch met de site verbonden. Optionele cookie

   De cookies zijn tekstbestanden die een internetserver op de harde schijf van computers plaatst. ONMAVOLE.BE gebruikt dergelijke informatie enkel voor statistische doeleinden, om de bezoeken op zijn website te analyseren en te meten en om bepaalde functies aan de gebruikers voor te stellen.

  3. De in dit hoofdstuk beschreven verwerking van navigatiegegevens kan door derde ondernemingen gebeuren, bijvoorbeeld door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. dat daarvoor gebruik maakt van de tool « Google Analytics ».
 12. De toezichthouder voor de gegevensverwerking (TGV)

  1. ONMAVOLE.BE heeft   Monsieur Michael Beneux tot toezichthouder voor gegevensverwerking aangesteld (hierna « TGV » genoemd).
  2. De TGV heeft als taak om te verzekeren dat de verwerking van persoonsgebonden gegevens door ONMAVOLE.BE in overeenstemming met alle regels en richtlijnen verloopt.
  3. De TGV kan als volgt direct gecontacteerd worden:
   • Van maandag tot vrijdag, van 09 tot 17 uur
   • Telefoon : +32(0)497159767
   • E-mail : info@onmavole.be
 13. Gegevensbeschermingsautoriteit

  In overeenstemming met verordening (EG) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en met de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

  • Adres :Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  • Telefoon : +32 (0)2 274 48 00

  • Fax : +32 (0)2 274 48 35

  • Email : contact@apd-gba.be