Algemene gebruiksvoorwaarden - On m'a volé

Algemene gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0 – geldig vanaf 22/03/2021.

 1. Inleiding en algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de onlinediensten (hierna «AVG» genoemd) zijn van toepassing op de online-diensten (hierna « online diensten » genoemd) die ONMAVOLE.BE aan de gebruikers van het onlineplatform https://www.onmavole.be («de site») en via de bijbehorende app (hierna « de app » genoemd) levert. Deze diensten en deze app worden aangeboden door de heer Monsieur Michaël Beneux, met maatschappelijke zetel Boulevard Emile DELAVELEYE 183 in 4020 LUIK, ingeschreven in de KBO onder nummer 0700.753.239, (hierna « ONMAVOLE.BE» genoemd).
  2. ONMAVOLE.BE is een platform dat aan mensen die op zoek zijn naar een gestolen voorwerp de mogelijkheid biedt om een advertentie te plaatsen om een zo groot mogelijk publiek te informeren om zo het betreffende voorwerp terug te krijgen.
   Er zijn echter geen resultaten gegarandeerd! Het gebruik van de Online Diensten van ONMAVOLE.BE garandeert op geen enkele manier dat het Artikel niet kan worden gestolen, gestolen of verloren, en evenmin dat het Artikel kan worden teruggevonden of geretourneerd.
 2. Definities

  1. « Advertentie » omvat de informatie, gegevens en andere elementen (beelden, teksten geluidsopnamen, …), die de Gebruiker en/of de Eigenaar in het kader van het gebruik van de onlinediensten vrijgeeft.
  2. « App » verwijst naar toepassingsprogramma’s voor mobiele toestellen, tablets en andere IT-apparatuur waarmee de gebruikers toegang hebben tot de onlinediensten en er gebruik van kunnen maken.
  3. « Account » is de ruimte die elke gebruiker op de site of de app moet aanmaken en waarop hij een advertentie kan publiceren en weergeven.
  4. « Voorwerp » verwijst in overeenstemming met artikel 527 en volgende van het burgerlijk wetboek naar alle verloren of gestolen roerende goederen.
  5. « Eigenaar » is de natuurlijke of de rechtspersoon die eigendomsrechten op een voorwerp kan doen gelden.
  6. « Onlinediensten » zijn de diensten die via de site of de app toegankelijk zijn voor en ter beschikking staan van de gebruikers.
  7. « Site » verwijst naar de internetsite van ONMAVOLE.BE die te vinden is op het adres www.onmavole.be
  8. « Gebruiker »is elke bezoeker die van de onlinediensten gebruik maakt of die zich inschrijft door een account aan te maken om de onlinediensten via de site en de app te gebruiken.
 3. Voorwerp van de AVG

  1. Deze AVG hebben tot doel om de toegangs- en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor gebruikers die via de site of de app van de onlinediensten gebruik maken. De AVG gelden voor de navigatie door alle bezoekers van de site, voor elk gebruik van de onlinediensten en ook voor elke handeling die een gebruiker van de onlinediensten op de site of via de app uitvoert.
  2. De site is te bereiken op het adres www.onmavole.be, mits gebruik van de bestaande technologie, meer bepaald een computer of een mobiel apparaat, die het bezoekers mogelijk maakt om een account aan te maken en om tegen bepaalde voorwaarden een advertentie voor het grotere publiek online te publiceren met het doel om een verloren of een gestolen voorwerp terug te krijgen of terug te vinden. Gebruikers hebben overigens de mogelijkheid om binnen het kader van het gebruik van de site andere gebruikers te contacteren.
  3. De toegang tot de site of het gebruik daarvan om welke reden dan ook, met inbegrip van de voorafgaande aanmelding voor het gebruik van de site in overeenstemming met de bepalingen vermeld in artikel 4 hierna, betekent noodzakelijkerwijze dat de bezoeker of de gebruiker erkent deze AVG ter kennis genomen zonder enig voorbehoud met betrekking tot de inhoud van de AVG begrepen en aanvaard te hebben. Hij bevestigt zodoende eveneens dat hij alle voorwaarden vervult om de hoedanigheid van gebruiker zoals bepaald in artikel 2.8 te kunnen voeren.
  4. Deze AVG vormen een overeenkomst tussen de gebruiker en ONMAVOLE.BE (hierna « de overeenkomst » genoemd). Indien de gebruiker nalaat om aan één van de verplichtingen en voorwaarden van de AVG te voldoen of één van deze voorschriften schendt, neemt hij zijn contractuele en indien van toepassing ook zijn niet-contractuele verantwoordelijkheid op zich. Bijgevolg zijn deze voorwaarden, onder voorbehoud van de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ONMAVOLE.BE, van toepassing voor de volledige contractuele relatie die via de site of de app die de exclusieve eigendom van ONMAVOLE.BE zijn, tussen ONMAVOLE.BE als leverancier van de onlinediensten en de gebruiker ontstaat.
  5. ONMAVOLE.BE kan met betrekking tot de uitvoering van deze AVG via de volgende middelen en de hiernavolgende coördinaten gecontacteerd worden:
   • Van maandag tot vrijdag, van 09 tot 17 uur
   • Telefoon : +32(0)497159767
   • E-mail : info@onmavole.be
   • Het contactformulier op de site onmavole.be
 4. Inschrijvingsproces voor de gebruiker

  1. Hoedanigheid van de gebruiker

   Om gebruiker te worden moet de bezoeker de wettelijke bevoegdheid hebben om contracten af te sluiten in de zin van artikels 1123 tot 1128 van het burgerlijk wetboek en moet hij deze AVG zonder enig voorbehoud aanvaarden.

  2. Het inschrijvingsproces omvat de hiernavolgende stappen:
   • De bezoeker wordt op de site of op de app gevraagd om zich in te schrijven. Daartoe moet hij zijn coördinaten invullen op een online formulier en een gebruikersnaam en een uniek paswoord opgeven waarmee hij later toegang tot zijn account heeft.
   • De gebruiker verbindt zich ertoe slechts één enkel account aan te maken dat met zijn profiel overeenstemt. ONMAVOLE.BE behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot diens account tijdelijk of definitief in te trekken of te weigeren indien het profiel onjuiste, misleidende of valse informatie bevat. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging en zonder enige schadevergoeding. ONMAVOLE.BE heeft het recht om de meegedeelde informatie te verifiëren en te controleren en de gebruiker te vragen om zijn identiteit door middel van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen. Bij gebrek aan een antwoord op een verzoek tot verificatie behoudt ONMAVOLE.BE zich het recht voor om het account op te heffen en de toegang tot de onlinediensten te weigeren.
   • In het kader van het inschrijvingsproces ontvangt elke gebruiker een e-mail op zijn elektronisch adres waarmee hij zijn account kan activeren. De onlinediensten kunnen slechts volledig benut worden wanneer de gebruiker het volledige activeringsproces zoals beschreven in de e-mail heeft afgehandeld.
   • De login en het paswoord dat de gebruiker bij de inschrijving kiest, geven hem toegang tot de onlinediensten. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn login en zijn paswoord gemaakt kan worden, alsook voor hun vertrouwelijke behandeling en voor elk ander gebruik van zijn account.
   • Indien de gebruiker al ingeschreven is, wordt hij gevraagd om verbinding te maken via zijn account en daartoe zijn gebruikersnaam en paswoord te gebruiken.
   • De gebruiker bevestigt zijn account door het vakje « Ik verklaar dat ik kennis genomen heb van deze AVG en dat ik ze begrepen een aanvaard heb » aan te vinken. De gebruiker erkent dat hij gebonden is door de verplichtingen die in deze AVG beschreven staan; hij erkent dat hij er kennis van genomen heeft, dat hij ze aanvaardt en dat hij ervan afziet hun afdwingbaarheid te betwisten.
   De gebruiker heeft tijdens elke stap in het inschrijvingsproces de mogelijkheid om naar vorige stappen terug te gaan om onjuiste gegevens te verbeteren en/of om de inschrijving te annuleren.
  3. Door het invullen van het inschrijvingsformulier verbindt de gebruiker zich ertoe, aan ONMAVOLE.BE juiste, waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken met betrekking tot zijn identiteit en zijn coördinaten. Hij verbindt zich in het bijzonder ertoe, een werkelijk bestaand elektronisch adres op te geven dat alleen aan hem toebehoort.
  4. De gebruiker ziet af van elk oneigenlijk gebruik of misbruik van de onlinediensten en van de aangeboden informatie, met inbegrip van informatie over andere gebruikers. ONMAVOLE.BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor misbruik van de informatie of van persoonsgebonden gegevens van een gebruiker door een andere gebruiker.
 5. Onlinediensten

  1. ONMAVOLE.BE biedt op de site of op de app de volgende onlinediensten aan:
   • Het aanmaken van en de toegang tot een gebruikersaccount;
   • Het raadplegen van advertenties die door gebruikers gepubliceerd werden.
  2. In de veronderstelling dat ONMAVOLE.BE de informatie zou ontvangen dat op de site of op de app ongeoorloofde inhoud wordt verspreid, is ONMAVOLE.BE gemachtigd deze te schrappen, zelfs zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker die de bedoelde inhoud aangeleverd heeft.
  3. ONMAVOLE.BE neemt op geen enkele wijze deel aan mogelijke relaties die via de onlinediensten tussen gebruikers aangegaan worden, welke ook de aard van deze relaties is.
 6. Het publiceren van een advertentie

  1. De gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn account een advertentie te publiceren. De gebruiker verklaart dat hij de enige en exclusieve auteur is van de advertentietekst. Indien dat niet zo is, verklaart hij dat hij bij het verschijnen van de advertentie over alle nodige rechten en machtigingen beschikt.
  2. In het kader van de publicatie van een advertentie moet de gebruiker de volgende informatie aanleveren:
   • De aard van het voorwerp en een beschrijving daarvan;
   • De omstandigheden van het verlies of van de diefstal (datum, tijdstip, plaats, …);
   • Eén of meerdere foto’s van het voorwerp (Maximaal 3 foto’s – voor meer foto’s wordt een supplement aangerekend);
   • Alle andere nuttige informatie (serienummer, model, categorie, …);
   • Indien van toepassing, een videopresentatie van het door de gebruiker gestolen item.( Er kan slechts één persoon op de video verschijnen).
   • U heeft de mogelijkheid om het beloningssysteem te gebruiken om een correct bedrag te middelen, afhankelijk van het betreffend object.
  3. De gebruiker verbindt zich ertoe, om juiste, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie aan te leveren met betrekking tot zijn identiteit, zijn coördinaten en het voorwerp. ONMAVOLE.BE is niet aansprakelijkheid voor de geldigheid of de juistheid van de informatie die in een door een gebruiker gepubliceerde advertentie kenbaar gemaakt wordt. De gebruiker garandeert dat de advertentie aan de AVG en aan de geldende voorschriften voldoet. ONMAVOLE.BE behoudt zich het recht voor om te allen tijde een advertentie te weigeren die duidelijk ongeoorloofd of in tegenstrijd is met de geldende wettelijke voorschriften, met de AVG of met de openbare orde. Indien de gebruiker video’s publiceert, mag alleen hij daarop te zien zijn. Het is verboden om video’s te publiceren waarop andere personen (video van een verdachte, van bewakingscamera’s, …) te zien zijn of die niet over het voorwerp gaan. Het doel van ONMAVOLE.BE is om het voorwerp terug te vinden, niet om eventuele personen te vinden die mogelijk met het verlies of het verdwijnen van dat voorwerp te maken hebben..
 7. Beperkte aansprakelijkheid van ONMAVOLE.BE

  1. ONMAVOLE.BE verbindt zich ertoe, om de onlinediensten in overeenstemming met deze AVG te leveren. ONMAVOLE.BE verifieert de juistheid van de door de gebruiker geleverde informatie niet systematisch en wijst elke aansprakelijkheid in verband met de juistheid, de gepastheid of de rechtmatigheid van deze informatie af. ONMAVOLE.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gegevens, informatie en/of de inhoud die door een gebruiker wordt aangeleverd en die al dan niet publiek toegankelijk is, voor een gebrek aan juistheid van dergelijke gegevens, informatie of inhoud, voor vergissingen of nalatigheden die ze zou kunnen bevatten, en evenmin voor schade ten gevolge van het gebruik van alle inhoud die door een gebruiker via de site of de app wordt aangeleverd.
  2. ONMAVOLE.BE heeft geen algemene verplichting om toezicht te houden op de door de gebruikers aangeleverde gegevens en inhoud en is evenmin verplicht om inhoud te verwijderen die niet duidelijk ongeoorloofd is en van welke aard die ook is. ONMAVOLE.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen die naar aanleiding van de onlinediensten tijdens of na contacten tussen gebruikers of bezoekers kunnen ontstaan. De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van inhoud die de openbare orde kan verstoren, die in kan gaan tegen de goede zeden of ook schade kan toebrengen aan de rechten van derden of die kan ingaan tegen geldende wettelijke bepalingen. Voor zover ONMAVOLE.BE erover geïnformeerd zou worden dat een op de site of de app verspreide inhoud ongeoorloofd zou zijn, probeert ONMAVOLE.BE, na de vereiste controle, om nodige maatregelen te treffen om aan dit niet-conform gebruik van de onlinediensten een einde te stellen.
  3. De toegang en het gebruik dat de gebruikers in het kader van de onlinediensten van de hun door ONMAVOLE.BE ter beschikking gestelde onlinediensten en maakt, gebeurt volledig op hun eigen verantwoordelijkheid.
   ONMAVOLE.BE garandeert geen enkel resultaat met betrekking tot het gebruik van haar Online Diensten. Het gebruik van de Online Diensten van ONMAVOLE.BE garandeert op geen enkele manier dat het Artikel niet kan worden gestolen, gestolen of verloren, en evenmin dat het Artikel kan worden teruggevonden of geretourneerd.
  4. ONMAVOLE.BE heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de aangeboden onlinediensten. ONMAVOLE.BE stelt alles in het werk om correcte en actuele informatie te geven en mogelijke vergissingen zo snel mogelijk recht te zetten van zodra ONMAVOLE.BE deze ter kennis genomen heeft.
  5. ONMAVOLE.BE waarborgt de inhoud van door derden in verband met de aangeboden onlinediensten geleverde informatie niet, bijvoorbeeld in het geval van een internetsite van derden die ernaar verwijst. Op dezelfde wijze draagt ONMAVOL.BE geen enkele verantwoordelijkheid voor hyperlinks die ONMAVOLE.BE in het kader van de onlinediensten publiceert, net zomin als voor publicitaire advertenties van derden of voor producten en diensten die door derden worden aangeboden. ONMAVOLE biedt geen waarborg voor de kwaliteit van de informatie waartoe via hypertekstlinks op de site toegang geboden wordt.
  6. ONMAVOLE.BE is evenmin verantwoordelijk voor het respecteren van geldende wetten en voorschriften door internetsites waarnaar de hyperlinks verwijzen. Enkel de eigenaar van deze internetsites is verantwoordelijk voor hun inhoud. De toegang tot dergelijke sites gebeurt dus op gevaar en risico van de gebruiker die verklaart dat hij erover geïnformeerd is dat hij aan andere gebruiksvoorwaarden of aan andere bepalingen in verband met de privacy en in het algemeen met andere voorschriften dan deze die van toepassing zijn op de onlinediensten van ONMAVOLE.BE onderworpen kan zijn. ONMAVOLE.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hypertekstlinks die vanuit internetsites van derden met de onlinediensten van ONMAVOLE.BE gemaakt worden en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. ONMAVOLE.BE controleert deze niet en neemt ze ook niet over.
  7. De gebruiker aanvaardt bovendien dat het downloaden van informatie in het kader van de onlinediensten en het gebruik van deze informatie op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeuren. Alleen hijzelf is verantwoordelijk voor schade aan zijn computer of aan alle andere apparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de onlinediensten van ONMAVOLE.BE en voor het eventueel verlies van gegevens dat door het downloaden of het gebruik van dergelijke gegevens zou kunnen ontstaan.
  8. ONMAVOLE.BE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ondanks de genomen beschermingsmaatregelen veroorzaakt wordt door een virus dat bij het leveren van de onlinediensten overgedragen wordt. ONMAVOLE.BE wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af, in het bijzonder wanneer de virusoverdracht gebeurt ten gevolge van het verbreken van communicatielijnen, van verbindingsproblemen, door de niet-geautoriseerde toegang tot de site van een derde en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien of in het geval van overmacht.
  9. De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade die hij aan andere gebruikers, bezoekers of aan derden toebrengt ten gevolge van het gebruik dat hij van de onlinediensten maakt. ONMAVOLE.BE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die een andere gebruiker lijdt door het gebruik van de onlinediensten of door de onmogelijkheid, om welke reden dan ook, om deze te gebruiken.
  10. Hoe dan ook is de verantwoordelijkheid vanONMAVOLE.BE voor onvoorzienbare of indirecte schade met inbegrip van winstderving, verlies van imago, van verwachte besparingen, van cliënteel of van gegevens uitgesloten.
 8. Gebruiksvoorwaarden en toegang tot de onlinediensten

  1. Op voorwaarde dat hij aan de in artikel 4 vastgelegde inschrijvingsvoorwaarden voldoet en over de minimale technische configuratie zoals voorzien in artikel 15 beschikt, kan de gebruiker de gratis functies van de site en van de app benutten.
  2. De gebruiker ziet er in het kader van het gebruik van de site vanaf om daden te stellen van welke aard dan ook, bijvoorbeeld het uitzenden, uitgeven, online plaatsen of het verspreiden van de gegevens en/of inhoud, die zouden ingaan tegen de wet of de openbare orde of de rechten van ONMAVOLE.BE of van derden zouden schaden.
  3. De gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om:
   • de onlinediensten in overeenstemming met de wet, met de bepalingen in deze AVG en met het privacybeleid van ONMAVOLE.BE te gebruiken; hij verbindt zich er verder toe, de onlinediensten als een goede huisvader te gebruiken.;
   • tijdens het gebruik van de onlinediensten informatie te verspreiden waarvan hij de echtheid en de waarheid kan garanderen; hij verbindt zich er bovendien toe om informatie te verspreiden waarvan de inhoud actueel is;
   • behoudens voorafgaand akkoord van ONMAVOLE.BE geen wijzigingen aan te brengen of proberen om dat te doen aan de informatie en de diensten die ONMAVOLE.BE in het kader van de online diensten aanbiedt, en om geen gegevens van welke aard dan ook in te voeren op de verscheidene media waarvan ONMAVOLE.BE gebruik maakt om online diensten aan te bieden, zoals andere internetsites, apps, logo’s, foto’s of andere gegevens, en om evenmin hyperlinks of verbindingen naar andere internetsites of apps aan te maken, zonder de uitdrukkelijke, geschreven en voorafgaande instemming van ONMAVOLE.BE;
   • zich te onthouden van elke handeling die direct of indirect tot verstoringen van of de onbeschikbaarheid (tijdelijk zowel als permanent) van de onlinediensten zou kunnen leiden;
   • zich ervan te onthouden om zonder instemming van ONMAVOLE.BE en via welke media dan ook, de inhoud van de communicatie die ONMAVOLE.BE in het kader van de onlinediensten verspreidt alsook de onlinediensten zelf, te reproduceren of te verspreiden;
   • ONMAVOLE.BE en/of alle derden die door een ongeoorloofd en niet met deze AVG overeenstemmend of misleidend gebruik van de onlinediensten een nadeel zouden ondervinden, schadeloos te stellen.
  4. Indien de gebruiker de wet, deze AVG of het privacybeleid niet naleeft, heeft ONMAVOLE.BE het recht de toegang van de betreffende gebruiker tot de onlinediensten zonder voorafgaande verwittiging en onverminderd alle andere rechtsmiddelen stop te zetten. In dergelijk geval behoudt ONMAVOLE.BE zich eveneens het recht voor om de overeenkomst eenzijdig op te schorten en/of op te zeggen, om het account van de betreffende gebruiker te blokkeren, om de kwestieuze advertenties of messages automatisch in te trekken, om de publicatie van het volledige profiel van de gebruiker of van delen daarvan tijdelijk of permanent te wissen en/of om de toegang tot alle of tot een deel van de online diensten tijdelijk of definitief te blokkeren, zonder enige schadevergoeding en volgens de modaliteiten zoals voorzien in artikel 12 hierna.
  5. De gebruiker kan melding maken van gedrag of van een inhoud die in tegenspraak is met de hierboven uiteengezette regels die hij op de site of de app heeft aangetroffen. Daartoe dient hij ze te beschrijven en te melden op welke plaats op de site of de app ze staan, op het volgende adres: www.onmavole.be
  6. De gebruiker weze geïnformeerd dat elke misleidende melding op haar beurt in overeenstemming met de bepalingen van deze AVG gesanctioneerd kan worden.
 9. Betaling van de onlinediensten

  1. De volgende onlinediensten zijn gratis:
   • De inschrijving en het aanmaken van een account, het raadplegen van advertenties en hun publicatie zijn gratis;
   • Een aantal van 3 foto’s.
 10. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De gebruiker erkent dat ONMAVOLE.BE de eigenaar is en blijft van de intellectuele eigendomsrechten, van welke aard dan ook, op de onlinediensten die ONMAVOLE.BE aanbiedt. De toegang tot de site of de app en het gebruik van de onlinediensten leiden niet tot enige overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker.
  2. De gebruiker is ervan op de hoogte datONMAVOLE.BE, onder voorbehoud van rechten eigen aan door de gebruiker zelf aangeleverde inhoud en door derden aangeleverde publiciteit, de enige rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten die direct of indirect met de online diensten en met de informatie die ONMAVOLE.BE in het kader van deze online diensten aanbiedt, te maken hebben, in het bijzonder, maar zonder enige beperking, van de rechten op de structuur van de gegevensbanken, de inhoud, de logo’s, de teksten, de afbeeldingen, de geluiden, de merken of ook interfaces, de lay-out en de computerprogramma’s waarvan de online diensten gebruik maken.
  3. De gebruiker verbindt zich ertoe om niets, direct noch indirect, te ondernemen dat van aard is om de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van ONMAVOLE.BE in gevaar te brengen of het genot van deze rechten ONMAVOLE.BE te verstoren.
  4. Afgezien van wat voorzien is in artikel 10.5 hierna wordt aan de gebruiker geen enkel recht verleend of toegestaan door het feit dat hij toegang heeft tot of gebruik maakt van de onlinediensten. Elke verveelvoudiging, communicatie, elk uittreksel en/of elk hergebruik van alle of van een zelfs maar beperkt deel van de in het kader van de onlinediensten geleverde informatie of van deze diensten zelf, of ook van alle elementen die er deel van uitmaken, in welke vorm of via welke media dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ONMAVOLE.BE. Dat geldt eveneens voor elke gedeeltelijke dan wel integrale aanpassing, modificatie, opneming, vertaling, verkoop, via om het even welke weg of op het even welke media, van de onlinediensten en de elementen die er deel van uitmaken, met inbegrip van deze AVG en het privacybeleid van ONMAVOLE.BE. De gebruiker heeft enkel de toelating om toegang te hebben tot de onlinediensten, om hun inhoud te raadplegen en om in overeenstemming met deze AVG gebruik te maken van de onlinediensten en daarbij het privacybeleid te respecteren.
  5. Licentie voor het gebruik van de onlinediensten
   1. ONMAVOLE.BE verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare toelating om ten strikt persoonlijke titel, in overeenstemming met deze AVG en in het bijzonder in overeenstemming met het doel van deze onlinediensten toegang te hebben tot en gebruik te maken van de onlinediensten en de gegevens die ze bevatten,
   2. Elke andere benutting of ander gebruik van de site, de app of de onlinediensten, van hun inhoud en meer bepaald van de gegevens die ze bevatten, is uitgesloten van het toepassingsgebied van deze licentie en kan slechts plaatsvinden na het verkrijgen van de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ONMAVOLE.BE. Zo is in het bijzonder elk uittreksel of elke hergebruik, afgezien van het normale gebruik, van de inhoud van de onlinediensten strikt verboden voor de gebruiker en is het onderworpen aan de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van ONMAVOLE.BE.
  6. Licentie voor het gebruik van de inhoud die door de gebruiker online wordt geplaatst
   1. De gebruiker is de rechthebbende van de inhoud en van de informatie die hij via de onlinediensten indient of publiceert. De gebruiker verleent aan ONMAVOLE.BE een niet-exclusieve licentie die een wereldwijd en overdraagbaar recht biedt op basis waarvan een sublicentie verleend kan worden voor het gebruik, het kopiëren, het wijzigen, het distribueren, het publiceren en het verwerken van de informatie en van de inhoud die gebruiker via de onlinediensten aanlevert, zonder enige andere toestemming, mededeling en/of vergoeding aan of voor de betrokken gebruiker.
   2. De gebruiker heeft de hiernavolgende rechten:
    • De gebruiker heeft het recht om deze licentie binnen de voorwaarden voorzien in artikel 12 op te zeggen.
    • De inhoud van de gebruiker wordt niet opgenomen in publiciteit en diensten van derden zonder voorafgaande specifieke toestemming. Toch heeft ONMAVOLE.BE het recht om zonder enige tegenprestatie dichtbij de gegevens en de inhoud van de gebruiker publiciteit te plaatsen.
    • In overeenstemming met het privacybeleid moet ONMAVOLE.BE de voorafgaande toestemming van de gebruiker verkrijgen indien ONMAVOLE.BE aan derden het recht wenst te verlenen om de inhoud van de gebruiker buiten de onlinediensten om te publiceren.
  7. De onlinediensten en de volledige inhoud waartoe ze toegang verlenen, met inbegrip van teksten, vaste of bewegende beelden, video’s, databases, programma’s, logo’s, enz., op de onlinediensten van ONMAVOLE.BE zijn uitsluitend bestemd voor de gebruikers van de onlinediensten van ONMAVOLE.BE, met uitsluiting van alle andere derden.
 11. Beschikbaarheid van de onlinediensten en verantwoordelijkheid van de gebruiker

  1. ONMAVOLE.BE zet alle redelijke middelen in om de veiligheid van de onlinediensten en hun beschikbaarheid 7 dagen op 7 en 24 uur per dag te garanderen, alsook om hinder veroorzaakt door technische fouten of ook door kwaadwillige handelingen van derden zoveel mogelijk te beperken.
  2. Al het materieel en alle software die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de site of de app en om de onlinediensten te gebruiken, blijven uitsluitend ten laste van de gebruiker. Hij dient alle gepaste maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens, systemen, programma’s en/of software tegen besmetting door eventuele virussen te beschermen. Het gebruik van informatie, messages of van gegevens van alle aard die beschikbaar zijn via de onlinediensten behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker en de beslissingen of acties die deze daardoor zou moeten nemen of ondernemen of die hij rekening houdend met deze informatie zou moeten nemen, vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de onlinediensten maakt en meer in het algemeen voor elk gebruik of elke handeling vanaf zijn account.
  3. Zonder dat deze lijst aanspraak maakt op volledigheid, kan ONMAVOLE.BE dus in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor:
   • De inhoud van de onlinediensten, meer in het algemeen voor alle informatie en/of gegevens die op de onlinediensten verspreid worden;
   • De gegevens en de informatie die de gebruiker online zet voor zover deze gegevens of de inhoud toegankelijk is en/of overgedragen wordt aan het publiek via één van de communicatiefora van de onlinediensten of via e-mail aan om het even welk adres worden gestuurd of die hij op zijn persoonlijke ruimte opgeslagen kan hebben;
   • Het doorzenden en/of het ontvangen van alle gegevens en/of informatie in de onlinediensten;
   • Elke storing van het internetnetwerk die een goede afwikkeling en/of werking van de site, de app of van de onlinediensten verhindert;
   • Het tekortschieten van alle ontvangstmaterieel of van de communicatielijnen;
   • Het verlies van om het even welke gegevens;
   • De gevolgen van elk virus, elke fout van het computersysteem, elke afwijking en technische storing die vreemd is aan ONMAVOLE.BE;
   • Elke technische, materiële of softwarestoring van alle aard die de toegangsmogelijkheid tot de onlinediensten verhindert of beperkt of die het systeem van de gebruiker beschadigt.
  4. ONMAVOLE.BE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de onlinediensten te verbieden en te blokkeren voor gebruikers die één of meerdere softwaresoorten gebruiken met de bedoeling om het maken van publiciteit op de site of op de app te verhinderen.
  5. ONMAVOLE.BE garandeert niet dat de onlinediensten zonder onderbreking, storing of zonder fouten werken, noch dat geen informatica- of andere fouten voorkomen, noch dat vastgestelde fouten verholpen zullen worden. De gebruiker erkent dat bij dezen uitdrukkelijk.
  6. De gebruiker stelt ONMAVOLE.BE vrij van elke verantwoordelijkheid ingeval van de niet-beschikbaarheid van de onlinediensten, storingen, fouten, bugs, incidenten of van andere problemen van welke aard ook, die het gevolg zijn van een kwaadwillige handeling van een derde of ook van de verantwoordelijkheid voor elk gebruik van de onlinediensten door de gebruiker alsook van de informatie die erop gepubliceerd wordt of die via gelinkte internetsites wordt verspreid.
  7. ONMAVOLE.BE kan niet uitsluiten dat de toegang of het gebruik van onlinediensten kortstondig onderbroken wordt door technische oorzaken. Zonder inbreuk te doen tegen artikel 8.1 behoudt ONMAVOLE.BE zich daarom het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling de toegang tot de site te onderbreken om onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden uit te voeren. ONMAVOLE.BE weigert in dit verband elke verantwoordelijkheid voor alle schade die ingeval van een dergelijke onderbreking is ontstaan.
 12. Opzegging en uitschrijving

  1. ONMAVOLE.BE kan ingeval van het niet respecteren van deze AVG door de gebruiker de toegang tot de onlinediensten opschorten of onderbreken. Indien dit zich voordoet maakt ONMAVOLE.BE deze opschorting of onderbreking via e-mail aan de gebruiker bekend en stelt hem in gebreke om aan elke inbreuk een einde te doen stellen. Indien binnen achtenveertig (48) uur na deze mededeling geen gevolg gegeven werd aan deze kennisgeving, kan ONMAVOLE.BE het contract van rechtswege opzeggen, zonder enige formaliteiten en onder voorbehoud van schadevergoeding waarop aanspraak gemaakt zou kunnen worden om het door de fouten van de gebruiker ontstane nadeel te verhelpen. Op deze plaats wordt er aan herinnerd dat wanneer de gebruiker een inbreuk pleegt tegen de toepasbare voorschriften en tegen zijn verplichtingen, wat meer bepaald inhoudt dat de online diensten gebruikt worden voor spamming of voor het verspreiden van een ongeoorloofd bericht, gegevens of informatie die ingaat tegen de openbare orde of die schade kan toebrengen aan rechten van derden (eerroof, belediging, schade aan een intellectueel eigendomsrecht, kwaadsprekerij, enz.) van welke aard ook, ONMAVOLE.BE de toegang tot de online diensten kan onderbreken en/of de account van de gebruiker kan opschorten en de overeenkomst zonder voorafgaande mededeling kan opzeggen.
  2. Indien ONMAVOLE.BE geïnformeerd zou worden over een gebruik van de online diensten dat niet-conform is aan de AVG of van een ongeoorloofde inhoud die op de site of de app verspreid zou worden, behoudt ONMAVOLE.BE zich, onverminderd de hiervoor in artikel 12.1 genoemde of ook alle andere maatregelen het recht voor om een administratieve of gerechtelijke procedure te beginnen (met inbegrip van het indienen van een strafrechtelijke klacht) tegen de betrokken personen, ongeacht of deze al dan niet geïdentificeerd zijn.
  3. Elke gebruiker heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven wanneer hij dat wenst. Daartoe moet hij verbinding maken met zijn account en de knop « Mijn account opzeggen » aanklikken in de rubriek « parameters » van de site of de app. Daarna moet de gebruiker de uitschrijvingsprocedure volgen zoals ze daar wordt uitgelegd. Deze uitschrijving is onmiddellijk van kracht en is omkeerbaar. Alle gegevens van de gebruiker worden gedurende 2 jaren vanaf de uitschrijving bewaard en worden daarna gewist. De gebruiker kan echter vragen dat zijn gegevens van persoonlijke aard vóór deze termijn gewist worden volgens zijn recht om vergeten te worden zoals het beschreven staat in het privacybeleid.
 13. Overmacht

  1. ONMAVOLE.BE is niet gehouden om zijn verplichtingen na te komen ingeval van overmacht, zoals natuurrampen, daden en bevelen van openbare overheden, daden van terrorisme of oorlog, onbeschikbaarheid van elektriciteitsnetten of van telecommunicatiediensten, gebreken van een leverancier of partner, alsook alle andere gebeurtenissen die voor ONMAVOLE.BE niet redelijkerwijze voorzienbaar en oplosbaar waren.
  2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van ONMAVOLE.BE opgeschort tot de omstandigheden die het nakomen van deze verplichtingen verhinderen niet meer bestaan. Indien de overmacht langer dan 30 dagen aanhoudt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen en de andere partij daarvan in kennis te stellen. In voorkomend geval wordt de gebruiker vergoed voor de betalingen die hij tijdens de betreffend periode heeft gedaan, zij het met uitzondering van alle schadevergoedingen of compensaties.
 14. Verwerking van persoonlijke gegevens

  1. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden in het kader van het gebruik van de onlinediensten door ONMAVOLE.BE op servers opgeslagen. ONMAVOLE.BE verwerkt dergelijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  2. ONMAVOLE.BE verbindt zich ertoe om de engagementen na te leven die aangegaan worden in het privacybeleid dat geraadpleegd kan worden op onmavole.be
  3. ONMAVOLE.BE heeft een gewettigd belang bij de verwerking van de gegevens van de gebruiker voor marketingdoeleinden en bij het verzenden van zijn maandelijkse newsletter aan de gebruiker. De gebruiker kan zich volgens de in het privacybeleid beschreven modaliteiten tegen deze verwerking verzetten.
  4. De gebruiker verbindt zich ertoe, alle wettelijke beschikkingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens alsook het privacybeleid na te leven
  5. De gebruiker verbindt zich ertoe om alle informatie met betrekking tot zijn account regelmatig bij te werken zodat ze correct blijven. Dat is in zijn eigen belang gezien het doel van de onlinediensten. Elke gebruiker kan de gegevens die hem betreffen te allen tijde wijzigen wanneer hem dat nuttig en nodig lijkt. Daartoe dient hij op de link « wijzigen » te klikken die onder meerdere rubrieken van zijn profiel aangeboden wordt. Dit geldt ook voor zijn inschrijvingsgegevens die hij via de rubriek « parameters » kan aanpassen.
 15. Minimaal vereiste technische configuratie

  1. De gebruiker bevestigt dat hij over de nodige technische middelen beschikt om toegang te verkrijgen tot de onlinediensten en om deze te gebruiken. De volgende configuratie is minimaal vereist:
   • De site is responsive en past zich het beste aan de schermresolutie aan;
   • Mogelijke webbrowsers zijn Internet Explorer 11 en hoger, Firefox 40 en hoger, Safari 10 en hoger;
   • Een internetverbinding
  2. In deze zin bevestigt de gebruiker dat hij nagegaan heeft of de IT-configuratie waarover hij beschikt geschikt is, geen virussen bevat en goed functioneert. De toestellen (computer, mobiele telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, enz.) waarmee de toegang tot de onlinediensten mogelijk is, zijn uitsluitend ten laste van de gebruiker. Dat geldt eveneens voor de telecommunicatiekosten die door hun gebruik ontstaan.
 16. Klachten

  1. De gebruiker kan bij ONMAVOLE.BE een klacht indienen in verband met de werking van de onlinediensten. Elke klacht moet binnen acht dagen nadat haar oorzaak zich heeft voorgedaan via e-mail op het adres info@onmavole.be of per aangetekend schrijven bekendgemaakt worden aan ONMAVOLE.BE, op straffe van verval van het recht om een klacht in te dienen.
  2. Na ontvangst van een klacht probeert ONMAVOLE.BE zo snel mogelijke een oplossing te vinden. ONMAVOLE.BE en de gebruiker zoeken te goeder trouw een overeenkomst waarmee een eventueel geschil in der minne opgelost kan worden.
 17. Slotbepalingen

  1. ONMAVOLE.BE behoudt zich het recht voor om de AVG te wijzigen. In voorkomend geval zijn de nieuwe algemene voorwaarden onmiddellijk van kracht bij elke verbinding of bij elke toegang tot de onlinediensten op de site of de app. De gebruiker wordt dus gevraagd om de laatste geüpdate versie die permanent op de onthaalpagina van de site beschikbaar en toegankelijk is, regelmatig te raadplegen. Daartoe moet hij de link « Algemene gebruiksvoorwaarden »of het betreffende tabblad van de site aanklikken.
  2. Het feit dat ONMAVOLE.BE zich niet beroept op een recht of een eventuele inbreuk tegen de één of de andere verplichting die ten laste van de gebruiker is, kan niet begrepen worden alsof ONMAVOLE.BE van dit recht of deze verplichting zou afzien.
  3. De gebruiker en ONMAVOLE.BE beslissen in onderling overleg dat de computersystemen en -bestanden van ONMAVOLE.BE tussen hen bewijskracht hebben. De bestanden en computerrecords die in de door ONMAVOLE.BE uitgebate computersystemen of voor rekening van ONMAVOLE in gepaste, veilige en betrouwbare omstandigheden worden opgeslagen, kunnen op geldende wijze als bewijs voor de uitvoering van het contract gebruikt en aangevoerd worden. Zo kan ONMAVOLE.BE de gegevens, bestanden, programma’s, registraties of andere elementen die met behulp van deze computersystemen werden ontvangen, verzonden of bewaard en zich op zowel numerieke als analoge media bevinden, in het kader van alle gevoerde procedures op geldende wijze als bewijs aanvoeren en zich erop beroepen.
  4. Indien één van de voorgaande bepalingen van deze AVG door toepassing van een wet, een voorschrift of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank nietig verklaard wordt, wordt zij als niet geschreven beschouwd. De andere bepalingen behouden dan hun geldigheid en behouden hun dwingende bindende karakter en strekking.
  5. Ingeval met problemen met de interpretatie van om het even welke titel of om het even welke bepaling van deze AVG, hebben de bepalingen voorrang op de titels.
  6. De gebruiker garandeert dat hij over de volledige handelingsbevoegdheid beschikt om deze overeenkomst af te sluiten en dat hij door alle bepalingen daarvan gebonden is.
  7. Deze AVG worden beheerst door Belgisch recht. ONMAVOLE.BE en de betreffende gebruiker verbinden zich ertoe om ingeval van een geschil op de eerste plaats te proberen om een minnelijke schikking te treffen. Indien binnen een termijn van één maand na het ontstaan van het geschil geen minnelijke schikking bereikt wordt, hebben de gebruiker en ONMAVOLE.BE het recht om het geschil aan de hierna genoemde bevoegde rechtbanken voor te leggen.

  Elk geschil in verband met het opstellen, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst en/of deze AVG, alsook elk geschil waarbij de niet-contractuele aansprakelijkheid van ONMAVOLE.BE in het geding is, dient voorgelegd te worden aan de rechtbank die volgens gemeen recht bevoegd is.